สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคพื้นฐานเกี่ยวกับคำศัพท์ เกี่ยวกับวัน Valentine’s Day และ Making Valentine cards  ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงและเป็นเรื่องใกล้ตัว นักเรียนสามารถฝึกในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2     อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต1.2 ป.4/5     พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง

ต 2.1 ป.4/2     ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและความเป็นอยู่ง่ายๆ ของ  เจ้าของภาษา         

ต2.1 ป.4/3     เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกสัญลักษณ์วันวาเลนไทน์ได้

2.พูดแสดงความรู้สึก ที่มีต่อสัญลักษณ์วันวาเลนไทน์ได้

3. ประดิษฐ์บัตรอวยพรวันวาเลนไทน์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การพูดบรรยาย/พูดแสดงความรู้สึกและให้เหตุผล

2.ประเมินการอ่านออกเสียงคำศัพท์

3. ตรวจความถูกต้องของการจับคู่สัญลักษณ์วันวาเลนไทน์กับความหมาย

4. ความใฝ่เรียนรู้ และความมุ่งมั่นในการทำงาน

5.ประเมินงานกลุ่ม

6.ประเมินความสามารถในการสื่อสาร และการคิด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration เรื่อง Popular Days
เรื่อง Valentine’s Day (2 มี.ค. 63) (มีใบงาน และ สื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์