สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคพื้นฐานเกี่ยวกับคำศัพท์ คำศัพท์และประโยคที่ใช้ในการพูดถาม - ตอบเกี่ยวกับวันคริสต์มาสทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2     อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ  ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.4/3     เลือกระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและ

ข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.4/4     ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนาและนิทานง่าย ๆ

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของคำศัพท์และประโยค

2. อ่านออกเสียงคำและประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง

3. ฟังคำศัพท์และบอกความหมายได้ถูกต้อง

4. พูดตอบคำถามเกี่ยวกับวันคริสต์มาสได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดให้ข้อมูล

2. ประเมินการออกเสียงและการอ่านออกเสียงคำและประโยค

3. ประเมินความมีวินัย ความใฝ่เรียนรู้ และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินความสามารถในการสื่อสาร และการคิด

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration เรื่อง Festivals
เรื่อง Christmas Day (27 ก.พ. 63) (มีใบงาน และสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์