สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคพื้นฐานเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค ข้อมูล และบทสนทนาเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ป.4/2     อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลัก

ต 1.1 ป.4/4     ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ

ต 2.1 ป.4/3     เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย

ต 2.2 ป.4/2     บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษากับของไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของคำศัพท์ สำนวน และรูปประโยคที่เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ได้

2. อ่านออกเสียงบทสนทนาเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

3. พูดตอบคำถามจากบทสนทนาเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ที่อ่านและฟังได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการอ่านออกเสียงบทสนทนาเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทง

2.ตรวจความถูกต้องของการตอบคำถามจากบทสนทนาเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ที่อ่าน

​​​​​​​3.ประเมินความมีวินัย  ความใฝ่เรียนรู้ และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4.ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิดและการแก้ปัญหา

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration เรื่อง Festivals
เรื่อง Songkran Festival (24 ก.พ. 63)(มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์