สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคพื้นฐานเกี่ยวกับคำศัพท์ โครงสร้างประโยค ข้อมูล และเพลงเกี่ยวกับวันลอยกระทง ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2          อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.4/3          เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.4/4          ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ

ต 2.1 ป.4/3          เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย

ต 2.2 ป.4/2          บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย

ต 3.1 ป.4/1          ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

  

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวันลอยกระทงได้

2. เขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวันลอยกระทงได้

3. ฟังเพลงแล้วเลือกเติมคำที่ได้ยินลงในช่องว่างได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์วันลอยกระทงเป็นภาษาอังกฤษ
  2. ตรวจความถูกต้องของการเขียนคำศัพท์ต่างๆ เกี่ยวกับ วันลอยกระทงและการเติมคำศัพท์ในเนื้อเพลงที่ฟัง
  3. ประเมินความมีวินัย ความใฝ่เรียนรู้ และความมุ่งมั่นในการทำงาน
  4. ประเมินความสามารถในการสื่อสารและการคิด
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration เรื่อง Festivals
เรื่อง Loy Krathong Day (20 ก.พ. 63) (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์