สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคพื้นฐานเกี่ยวกับคำศัพท์ เกี่ยวกับประเทศและสัญชาติของประชาชนในกลุ่มประชาคมอาเซียน โครงสร้างประโยคแนะนำตนเอง และกิจกรรมวันเด็กของประเทศลาว พม่า มาเลเซีย เวียดนาม เขมร สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.2 ป.4/1     พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต1.3 ป.4/1     พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 2.1 ป.4/3     เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. พูดบอกวันที่ของวันเด็กของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนตามที่ค้นคว้าได้

2. พูดแนะนำชื่อประเทศและสัญชาติของตน เพื่อแนะนำการแสดงกิจกรรมของเด็กประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจผลงานนักเรียน  

2. ประเมินการพูด

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration เรื่อง Children's Day
เรื่อง Children’s Days in AEC (17 ก.พ. 63) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์