สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคพื้นฐานเกี่ยวกับคำศัพท์  โครงสร้างประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมในวันเด็กและการค้นคว้าหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  1. 1.1 ป.4/2     อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้า จังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน
  2. 1.1 ป.4/4     ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนาและนิทานง่าย ๆ

       ต 4.1 ป.4/1     ฟังและพูด/อ่าน ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อ่านออกเสียงคำศัพท์ และบทสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมในวันเด็กได้
  2. บอกความหมายของคำศัพท์และบทสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมในวันเด็กได้
  3. เขียนตอบคำถามจากบทสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมในวันเด็กที่อ่านได้
  4. เขียนกิจกรรมที่อยากทำในวันเด็กประกอบภาพได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจผลงานนักเรียน

2. ประเมินการอ่านออกเสียง

3. ประเมินการเขียน

4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration เรื่อง Children's Day
เรื่อง Children’s Day in Thailand (13 ก.พ. 63) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์