สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคพื้นฐานเกี่ยวกับคำศัพท์  การอ่านปีคริสตศักราช  การอ่านออกเสียงคำ ประโยค  และการอ่านข้อความเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เพื่อเก็บรายละเอียด และการค้นคว้าหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2     อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้า        

                    จังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.4/1     พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.2 ป.4/2     ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และคำขออนุญาตง่าย ๆ

ต 1.2 ป.4/3     พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเอง และขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ

ต 3.1 ป.4/1     ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ต 4.1 ป.4/1     ฟังและพูด/อ่าน ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและในสถานศึกษา

ต 4.2 ป. 4/1   ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

            1. อ่านออกเสียงคำและประโยคได้

2. เขียนตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ได้

3. ค้นคว้าและเขียนแผนภูมิแสดงการทำฝนเทียมได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจผลงานนักเรียน

2. ประเมินการอ่านคำศัพท์

3. ประเมินการอ่านออกเสียง

4. ประเมินการพูด

5. ประเมินการเขียน

6. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration เรื่อง Great Days
เรื่อง The King’s Great Day (6 ก.พ. 63) (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์