สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคพื้นฐานเกี่ยวกับคำศัพท์ โครงสร้างประโยค การใช้คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2     อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะ

                              ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.4/1     พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.2 ป.4/4     พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและครอบครัว

ต 4.1 ป.4/1     ฟังและพูด/อ่าน ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของของได้

2. ใช้คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของได้

3. พูดสนทนาถามและตอบในการแสดงความเป็นเจ้าของตามโครงสร้างที่กำหนดได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. การพูดสนทนา
  2. ตรวจความถูกต้องของการใช้สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ
  3. ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และความมุ่งมั่นในการทำงาน
  4. ประเมินความสามารถในการสื่อสารและการคิด
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration เรื่อง Great Days
เรื่อง School Day (30 ม.ค. 63) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์