สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคพื้นฐานเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค และการเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ  การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป 4/2  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะ

       ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป 4/3  เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและ

       ข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.2 ป 4/2  ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และคำขออนุญาตง่าย ๆ

ต 1.3 ป.4/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 3.1 ป 4/1  ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ การเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วย

       การพูด/การเขียน

ต 4.1 ป.4/1  ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านออกเสียงประโยคเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

2. เขียนบอกวิธีการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินการอ่านออกเสียงประโยคเกี่ยวกับวิธีการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
  2. ตรวจความถูกต้องของ การเขียนประโยคเกี่ยวกับวิธีการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
  3. ประเมินความมีวินัย ความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน
  4. ประเมินความสามารถ
  5. ในการสื่อสาร การคิด
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me เรื่อง Save the Earth
เรื่อง Let’s Stop Pollution (20 ม.ค. 63) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์