สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคพื้นฐานเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการเขียนบรรยายเกี่ยวกับ   การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุประโยคเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมตามภาพที่กำหนดให้ได้

2. อ่านออกเสียงประโยคเกี่ยวกับวิธีการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

3. เขียนประโยคบรรยายภาพเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินการอ่านออกเสียงประโยคเกี่ยวกับวิธีการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
  2. ตรวจความถูกต้องของการระบุประโยคเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมตามภาพที่กำหนด
  3. ประเมินความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน
  4. ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิด  การแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิต
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me เรื่อง Save the Earth
เรื่อง Energy & Environment (13 ม.ค. 63) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์