สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคพื้นฐานเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค และการพูดและเขียนเกี่ยวกับขยะประเภทต่าง ๆ และการดูแลรักษาโลก ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. จำแนกขยะประเภทต่าง ๆ ได้

2. เขียนประโยคเพื่อบอกวิธีการจำแนกขยะได้

3. พูดบอกวิธีการจำแนกขยะได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. การพูดบอกวิธีการจำแนกขยะ
  2. ตรวจความถูกต้องของการจำแนกขยะ
  3. ตรวจความถูกต้องของการเขียนประโยคเพื่อบอกวิธีการจำแนกขยะ
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me เรื่อง Save the Earth
เรื่อง Reduce/Reuse/Recycle (9 ม.ค. 63) (มีใบงาน และสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์