สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคพื้นฐานเกี่ยวกับคำศัพท์คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค การระบุเกี่ยวกับพืชและส่วนต่าง ๆ ของพืชทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 2/4 ป 1.1     อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆและบทพูดเข้าจังหวะ

ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 3/4 ป 1.1   เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค และ

ข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน

ต 1/4 ป 1.3   พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 1/4 ป 3.1     ค้นคว้า  รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  และนำเสนอด้วยการ

                    พูด/การเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำ กลุ่มคำ และบอกความหมายเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของพืชได้

 

 

2. ระบุคำศัพท์ที่เป็นชื่อส่วนต่าง ๆของพืชจากคำจำกัดความที่อ่านได้

การวัดผลและประเมินผล

1.  ประเมินการออกเสียงคำศัพท์ ข้อความเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของพืช

2. ตรวจความถูกต้องการเขียนระบุคำศัพท์ส่วนต่าง ๆ ของพืชจากข้อความ และประโยคที่อ่าน

3. ประเมินความมีวินัย

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me เรื่อง Save the Earth
เรื่อง Plants (6 ม.ค. 63) (มีใบงาน และสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์