สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคพื้นฐานเกี่ยวกับคำศัพท์คำศัพท์ สำนวน  โครงสร้างประโยคที่ใช้ในการพูด

ถาม–ตอบและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสัตว์ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ตัวชี้วัด

1.1 .4/3   เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค และข้อความ

สั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน

1.2 .4/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

1.3 .4/3 พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว

จุดประสงค์

1. บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ได้

2. พูดสนทนาบอกชื่อสัตว์ที่ชอบ/ไม่ชอบพร้อมบอกเหตุผลได้

3. เขียนเติมให้ประโยคมีใจความสมบูรณ์เกี่ยวกับอาหารที่สัตว์ชอบกินและไม่กินได้

 

การวัดผลและประเมินผล

1.  นักเรียนสามารถพูดถาม- ตอบเกี่ยวกับสัตว์ที่ชอบและสัตว์ที่ไม่ชอบได้

2. นักเรียนสามารถเขียนคำศัพท์ชื่อสัตว์ที่ชอบ/ไม่ชอบและอาหารที่สัตว์ชอบ/ไม่ชอบได้

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me เรื่อง animals
เรื่อง Save Animals (2 ม.ค. 63) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์