สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคพื้นฐานเกี่ยวกับคำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ใช้ในขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่า  บทอ่านที่เกี่ยวกับสัตว์ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2     อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1  ป.4/3    เลือก ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่อ่าน

ต 1.1 ป.4/4     ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนาและนิทานง่าย ๆ

 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ป่าได้

 

2. ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

การวัดผลและประเมินผล

1.  นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำประโยคและการพูดสนทนาได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถการตอบคำถามจากการอ่านและการจับคู่ภาพและประโยคได้ถูกต้อง

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me เรื่อง animals
เรื่อง Wild Animals & World Animals (30 ธ.ค. 62) (มีใบงาน และสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์