สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดขอและให้ข้อมูล  การจับใจความสำคัญของบทอ่านและการแสดงความคิดเห็น  โดยใช้คำศัพท์ โครงสร้างประโยคเกี่ยวกับสัตว์ ที่อาศัยอยู่บนบกและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ในการทำความเข้าใจและตีความเรื่องที่อ่านจากสื่อและสามารถบูรณาการการใช้ภาษาเพื่อแสวงหาความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                  

ต 1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.4/3  เลือก ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความ

                สั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.4/4 ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยคบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ

ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว

         จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถจำแนกประเภทสัตว์บกและสัตว์น้ำได้

2. นักเรียนสามารถพูดถาม-ตอบและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ได้

3. นักเรียนสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดออกเสียงคำประโยคและการพูดสนทนา                                                                                

2. ตรวจความถูกต้องของการจำแนกสัตว์ออกเป็น สัตว์บกและสัตว์น้ำ และจับคู่ข้อความจากเรื่องที่อ่านได้

3. ประเมินความมีวินัย  ความใฝ่เรียนรู้ และความมุ่งมั่นในการทำงาน                                                                    

4.  ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิดและการแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิต                                                                   

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me เรื่อง animals
เรื่อง Animals (26 ธ.ค. 62)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์