สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานฝีมือ ประเภทของงานฝีมือและวัสดุที่ใช้ผลิตงานฝีมือของไทย ช่วยให้นักเรียนได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่ทรงส่งเสริมศิลปาชีพของไทยและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะ

                ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.4/3 เลือก ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและ

                ข้อความสั้น ๆ ที่อ่าน

ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว

ต 1.3 ป.4/1 พูด/เขียน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

     จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถออกเสียงคำและประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง

2. นักเรียนสามารถบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับงานฝีมือได้ถูกต้อง

3. นักเรียนสามารถสนทนาเกี่ยวกับงานหัตถกรรมได้

4. นักเรียนสามารถเขียนบรรยายภาพเกี่ยวกับงานฝีมือได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความถูกต้องใน      การออกเสียงคำ ประโยค   และการพูดสนทนาเกี่ยวกับงานหัตถกรรม

2. ตรวจความถูกต้องของการบอกความหมายคำศัพท์

3. ประเมินความมีวินัย  ความใฝ่เรียนรู้ และความมุ่งมั่นในการทำงาน                                                                     

4.  ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิดและการแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me เรื่อง Local Wisdom
เรื่อง Handicraft (19 ธ.ค. 62)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์