สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดขอและให้ข้อมูลโดยใช้คำศัพท์ โครงสร้างประโยคเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย      ในชีวิตประจำวัน การเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ช่วยให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ด้านวัฒนธรรมการแต่งกายของคนในภูมิภาคที่มีอากาศหนาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/1  ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้องและคำแนะนำ (Instructions) ง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.4/3  เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค และ

                 ข้อความสั้น ๆ  ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.3 ป.4/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศและการแต่งกายได้

2. นักเรียนสามารถออกคำสั่งให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการระบายสีเครื่องแต่งกายที่ฟัง

 2. ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนบรรยายการแต่งกายของบุคคล

3. ตรวจความถูกต้องของการบอกความหมายคำศัพท์ เกี่ยวกับสภาพอากาศและการแต่งกาย

4.ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิดและการแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me เรื่อง Weather & Clothing
เรื่อง Clothes (16 ธ.ค. 62)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์