สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การขอและให้ข้อมูลการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในรูปของการพูดรายงานพยากรณ์อากาศ  โดยใช้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคเกี่ยวกับสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย  ช่วยให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/3  เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและ

                 ข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.2 ป.4/4  พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว

ต 1.3 ป.4/2  พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรืออ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถออกเสียงคำ และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับภูมิภาคต่างๆ ได้

2. นักเรียนสามารถบอกโครงสร้างประโยคที่ใช้ถาม-ตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศได้

3. นักเรียนสามารถฟังการพยากรณ์อากาศและจับใจความสำคัญได้

4. นักเรียนสามารถถามตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการอ่านออกเสียงและการสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาค

2. ตรวจความถูกต้อง บอกความหมาย เกี่ยวกับสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาค ต่าง ๆ                                                                      

3. ประเมินความมีวินัย  ความใฝ่เรียนรู้ และความมุ่งมั่นในการทำงาน                                                                    

4.  ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิดและการแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิต                                                                   

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me เรื่อง Weather & Clothing
เรื่อง Weather & Forecast (12 ธ.ค. 62)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์