สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดขอและให้ข้อมูล การแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับความชอบและไม่ชอบพร้อมเหตุผลสั้น ๆ โดยใช้คำศัพท์และ
โครงสร้างประโยคเกี่ยวกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล ช่วยให้นักเรียนมีทักษะสื่อสารทางภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค  ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะ
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
ต 1.1 ป.4/3   เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค และข้อความ
สั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน 
ต 1.2 ป.4/4  พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 

จุดประสงค์การเรียนรู้
ู้ 
1. นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศได้
2. นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมาย Adverb of Frequency ได้ 
3. นักเรียนสามารถสนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศได้ 
4. นักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศได้ 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงค ำศัพท์ การสนทนาและการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาลต่าง ๆ 
2. ประเมินแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5                                                                
3. ประเมินความมีวินัย  ความใฝ่เรียนรู้ และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4.  ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิดและการแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิต                                    

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me เรื่อง Weather & Clothing
เรื่อง Weather & Seasons (9 ธ.ค. 62)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์