สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคเกี่ยวกับการพูดเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะ

      ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

2. นักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้

             3. นักเรียนสามารถ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และประโยคตามโครงสร้าง  

2. ตรวจความถูกต้องในการบอกความหมายคำศัพท์และโครงสร้างประโยค

3. ประเมินความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน                                                                                    

4. ประเมินความสามารถในการสื่อสารการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time เรื่อง Holidays
เรื่อง Going on Vacation (25 พ.ย. 62)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์