สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต.1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำอ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับรายการทีวีได้

2. นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบเกี่ยวกับการชมรายการทีวีได้

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตความถูกต้องใน การออกเสียงคำศัพท์และประโยค  

2. ตรวจความถูกต้องชองความหมายคำศัพท์ขณะตอบคำถามครู

3. ประเมินความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นในการทำงาน                                                                                        

4. ประเมินความมุ่งมั่นในการทำงาน                                                                                    

5. ประเมินความสามารถในการสื่อสารการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time เรื่อง TV Programs
เรื่อง What’s on TV? (21 พ.ย. 62)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์