สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสวนสนุกและการให้ข้อมูล เกี่ยวกับสวนสนุก การพูดและทำท่าทางประกอบอย่าง สุภาพตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ต.1.1 ป.4/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำ( Instructions) ง่าย ๆที่ฟังหรืออ่าน 
ต.1.3 ป.4/1 พูด/ เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้
 1. นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสวนสนุกได้
2. นักเรียนสามารถพูดถามตอบเกี่ยวกับสวนสนุก เชิญชวน ตอบรับและปฏิเสธคำชวนด้วยภาษาง่ายๆได้
3. นักเรียนสามารถพูดเพื่อบรรยายเกี่ยวกับลักษณะและตำแหน่งของเครื่องเล่นในสวนสนุกด้วยภาษาง่ายๆได้ 

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตความถูกต้องใน การออกเสียงคำศัพท์และประโยค   
2 ประเมินความคล่องแคล่วใน การออกเสียงประโยค
3 ตรวจความถูกต้องในการทำใบงาน                                                                                          
4 ประเมินความมุ่งมั่นในการทำงาน                                                                                    
5 ประเมินความสามารถในการสื่อสารการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลย
ี 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time เรื่อง Amusement Park
เรื่อง Let’s Go on That! (18 พ.ย. 62)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์