สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกมและกีฬาทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาในการใช้ภาษาสื่อสารเพื่อโต้ตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกม กีฬาและนักกีฬาได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  อ่านกลุ่มคำประโยค  ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะ

ต 1.2 ป.4/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.2 ป.4/5 พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง

ต 1.3 ป.4/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 1.3 ป.4/3 พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ  เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาและความคิดเห็นเกี่ยวกับกีฬาได้

2. นักเรียนสามารถพูดประโยคบอกความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับกีฬาได้

3. นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวข้องกับกีฬาได้

4. นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักกีฬาได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องใน การออกเสียงคำและประโยค  

2. สังเกตความคล่องในการถามตอบและการให้ข้อมูลพูดแสดงความรู้สึกและการแสดงความคิดเห็น

3. ตรวจความถูกต้องในการทำใบงาน                                                                                         

4. ประเมินความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน                                                                                    

5. ประเมินความสามารถในการสื่อสารการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time เรื่อง Sports and Games
เรื่อง Exciting Sports & My Idol (14 พ.ย. 62)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์