สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนคำศัพท์และประโยคที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกมและกีฬาทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาเพื่อโต้ตอบเกี่ยวกับการเล่นเกมและกีฬาต่างๆได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  อ่านกลุ่มคำประโยค  ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะ

      ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.4/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

   จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกโครงสร้างประโยคเพื่อนำไปใช้พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเกมต่าง ๆ ได้

2. นักเรียนสามารถออกเสียงประโยคที่เกี่ยวข้องกิจกรรมต่าง ๆ ได้

             3. นักเรียนสามารถพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับกิจกรรมเกมต่าง ๆได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความถูกต้องในการออกเสียงประโยค

2. ประเมินความถูกต้องและ ความคล่องในการพูดประโยค ตามโครงสร้าง

3.ประเมินตความถูกต้องใน การอ่านและในการทำใบงาน

4 ประเมินมินความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน                                                                                    

5. ประเมินความสามารถในการสื่อสารการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Recreation and Free Time เรื่อง Sports and Games
เรื่อง Fun Games (11 พ.ย. 62)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์