สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค  เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการทำลาย  การรักษาและการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม เป็นแนวทางที่จะทำให้สภาพแวดล้อมคงอยู่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

นำเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด

ทักษะ

1. การจำแนก การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การสรุปความรู้

2. การสังเกต

3. การทำงานกลุ่ม

การวัดผลและประเมินผล

ตรวจใบงานได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมิน การทำงานกลุ่มได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 4 หวงแหนสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ผลของการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม 2 (3 มี.ค. 2563)(มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์