สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในการดำเนินชีวิต  รวมถึงการใช้ประโยชน์และวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่กับมนุษย์ตลอดไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

  1. บอกความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้
  2. นำเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของตนเอง

ทักษะ

   1. ทักษะการให้เหตุผล

   2. ทักษะการคิดแบบองค์รวม

   3. การทำงานกลุ่ม

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินการเขียนคำขวัญได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมินการทำงานกลุ่มได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 4 หวงแหนสิ่งแวดล้อม
เรื่อง คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1 (25 ก.พ.2563)(มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์