สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปลี่ยนแปลงของสภาพธรรมชาติในจังหวัดจากอดีตถึงปัจจุบัน มีสาเหตุจากกระบวนการธรรมชาติ   และการกระทำของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง  ทำให้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างต่อเนื่องทำให้ส่งผลกระทบต่อประชากร  การประกอบอาชีพ  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมตลอดเวลา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

บอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและผลของการเปลี่ยนแปลงได้

ทักษะ

1. การสังเกต

2. กระบวนการทำงานกลุ่ม

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินจัดทำป้ายรณรงค์ได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมินการทำงานกลุ่มได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 3 ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและผลของการเปลี่ยนแปลง 2 (20 ก.พ.2563) (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์