สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิถีชีวิตของประชากรในจังหวัดมีความหลากหลายและแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในจังหวัดของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้ - บอกอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิด วิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมได้

ทักษะ 1. สื่อสารเกี่ยวกับอิทธิของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรม

2.การรวบรวมข้อมูล เชื่อมโยงและการสรุปความ

3. กระบวนการทำงานกลุ่ม

วัฒนธรรม

2.การรวบรวมข้อมูล เชื่อมโยงและการสรุปความ

3. กระบวนการทำงานกลุ่ม

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมินการทำงานกลุ่มได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 3 ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 1 (11 ก.พ.2563) (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์