สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมีสาเหตุจากปัจจัยต่างๆซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

          บอกปัจจัยและผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้

ทักษะ

            1. ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม

            2. ทักษะการคิดวิเคราะห์

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมินการทำงานกลุ่มได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 3 ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 2 (6 ก.พ.2563) (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์