สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านบวกและด้านลบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

บอกความหมายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศไทยได้

ทักษะ

1. ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม

2. ทักษะการคิดวิเคราะห์

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมินการทำงานกลุ่มได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 มองดูธรรมชาติ
เรื่อง ธรรมชาติกับสังคมไทย 1 (3 ก.พ.2563)(มีใบงาน)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์