สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐานของประชากรเป็นสิ่งที่เกิดควบคู่กันตลอด ทั้งในภูมิภาคเดียวกันและต่างภูมิภาค โดยมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นปัจจัยสำคัญ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. บอกความหมายการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐานได้

2. บอกสาเหตุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐานได้

ทักษะ

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐานของประชากรในภูมิภาค

2. เชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่มีต่อการตั้งถิ่นฐานและย้ายถิ่นฐาน

3. กระบวนการทำงานกลุ่ม

4. กระบวนการปฏิบัติงาน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมินการทำงานกลุ่มได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 มองดูธรรมชาติ
เรื่อง การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐาน 1 (29 ม.ค. 2563) (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์