สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด เช่น ลักษณะบ้านและ อาหาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1.อธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนกับการประกอบอาชีพได้

2.อธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนกับลักษณะที่อยู่อาศัยได้

3. อธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนกับการบริโภคได้

ทักษะ

1. ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม

2. ทักษะการคิดวิเคราะห์

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมินการทำงานกลุ่มได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 มองดูธรรมชาติ
เรื่อง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ 1 (27 ม.ค.2563)(มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์