สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในจังหวัดทางภูมิภาคต่างๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

       - ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

การทำใบงาน ได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 มองดูธรรมชาติ
เรื่อง ความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคม 2 (23 ม.ค.2563)(มีใบงาน)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์