สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ลักษณะทางกายภาพ และปรากฏการณ์ธรรมชาติ มีความสัมพันธ์กับลักษณะทางสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

            1.ระบุลักษณะภูมิลักษณ์ที่สำคัญจังหวัดในภูมิภาคต่าง ๆ

ทักษะ

            1. การสังเกต

            2. การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์

            3. การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การตอบคำถามในสมุด ได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมิน

            พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 มองดูธรรมชาติ
เรื่อง ลักษณะภูมิลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดในภาคต่างๆ (20 ม.ค. 2563)(มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์