สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เครื่องมือที่ใช้ในการบอกตำแหน่ง/ที่ตั้งของสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

          ความรู้

                   1. บอกลักษณะประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้

                   2. บอกประโยชน์ของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้

          ทักษะ

                   1.  การสังเกต

                   2.  การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การตอบคำถามในสมุด ได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 รอบตัวน่ารู้
เรื่อง เครื่องมือภูมิศาสตร์ 2 (14 ม.ค.2563) (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์