สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางธรรมชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

อธิบายความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติกับท้องถิ่นได้

ทักษะ

 การสังเกต

การวัดผลและประเมินผล

การทำใบงานได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 รอบตัวน่ารู้
เรื่อง การใช้แผนที่ระบุแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 3 (9 ม.ค.2563) (มีใบงาน และสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์