สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางธรรมชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

                   อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ได้

          ทักษะ

                   1.  การสังเกต

                   2.  การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์

                   3. การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การทำใบงาน 01 ได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 รอบตัวน่ารู้
เรื่อง การใช้แผนที่ระบุแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 2 (8 ม.ค. 2563) (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์