สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ลักษณะสำคัญทางกายภาพของจังหวัด ระบุแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และสถานที่สำคัญในจังหวัดตนเองโดย ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการเรียนรู้ และสืบค้นข้อมูล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

                   -  บอกลักษณะทางกายภาพเชิงภูมิศาสตร์ของจังหวัดได้

ทักษะ

                   1.  การสังเกต

                   2.  การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์

                   3.  การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การทำใบงานคะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 รอบตัวน่ารู้
เรื่อง มหัศจรรย์กายภาพ 2 (30 ธ.ค. 2562) (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์