สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนำการพัฒนาจิตของนักเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน  จะทำให้นักเรียนมีจิตและมีสมาธิดีขึ้น  ดังนั้น เมื่อนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติแล้ว  จึงให้นักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จะทำให้นักเรียนมีสมาธิดีขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

          ความรู้

                   - นักเรียนสามารถบอกวิธีการนำการพัฒนาจิตไปใช้ในชีวิตประจำวัน

          ทักษะ

                   - นักเรียนสามารถสรุปความคิดวิธีการนำการพัฒนาจิตไปใช้ในชีวิตประจำวัน

          คุณธรรม

                   - นักเรียนเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต

การวัดผลและประเมินผล

การทำใบงานได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธา
เรื่อง การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ (25 ธ.ค. 2562)(มีใบงานและ สื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์