สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฝึกนักเรียนให้มีสมาธิใน การฟัง  การอ่าน  การคิด  การถาม  และการเขียน  เป็นเรื่องทีมี

ความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง  ดังนั้นจึงต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอเพราะจะทำให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

          - นักเรียนรู้และเข้าใจประโยชน์ของการใช้สมาธิในการมอง การฟัง การอ่าน

การคิด การถามและการเขียน

ทักษะ

          - นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการใช้สมาธิในการมอง การฟัง การอ่าน การคิด การถามและการเขียน

 

คุณธรรม

          - นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการฝึกปฏิบัติ  ปฏิบัติการใช้สมาธิในการมอง การฟัง การอ่าน การคิด การ

การวัดผลและประเมินผล

การทำใบงานได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธา
เรื่อง สมาธิในการฟัง การอ่าน และการคิด การถาม และการเขียน (24 ธ.ค. 2562) (มีใบงาน และสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์