สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฝึกให้นักเรียนได้นั่งสมาธิอย่างมีสติ เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้มีสมาธิและมีสติในการเรียน  ดังนั้นนักเรียนควรได้ฝึกเป็นประจำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.4/6 เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์

          ความรู้ 

               - นักเรียนบอกประโยชน์ของการนั่งอย่างมีสติได้

          ด้านทักษะ

               - นักเรียนมีกระบวนการทำงานกลุ่มร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

การทำใบงานได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธา
เรื่อง ประโยชน์ของการมีสติ 2 (23 ธ.ค. 2562) (มีใบงาน และสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์