สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบริหารจิตและเจริญปัญญา  มีขั้นตอนในการปฏิบัติที่เป็นลำดับขั้นตอน  ถ้านักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องและปฏิบัติเป็นประจำ  จะส่งผลให้นักเรียนมีจิตที่มีสมาธิและมีปัญญาที่แตกฉาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

        ป.4/6 เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

               ความรู้     

                    - นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาได้

               ด้านทักษะ

                    - นักเรียนสามารถปฏิบัติการบริหารจิตและเจริญปัญญาได้

               คุณธรรม

                   - นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

การทำใบงานได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธา
เรื่อง การบริหารจิตและเจริญปัญญา 2 (18 ธ.ค. 2562) (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์