สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สติสัมปชัญญะ  สมาธิ  และปัญญา  เป็นอาการทางจิตของคนเรา  ถ้าเราตั้งใจในการฝึกปฏิบัติจะส่งผลให้เป็นคนที่รู้ตัวอยู่เสมอ มีจิตใจที่สงบ และมีความฉลาด รอบรู้ ในเรื่องต่าง ๆ ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้      

          1. อธิบายความหมายความสำคัญของสติสัมปชัญญะ ได้

          2. อธิบายประโยชน์ของสติสัมปชัญญะได้

การวัดผลและประเมินผล

การทำใบงานได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงาน ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิ

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธา
เรื่อง สติสัมปชัญญะ สมาธิและปัญญา 1 (12 ธ.ค. 2562) (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์