สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักไตรสิกขา  ได้แก่  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ส่วนหลักธรรมโอวาท  3 ได้แก่  การไม่ทำความชั่ว  การทำความดี  และการทำจิตใจให้ผ่องใส  ถ้านักเรียนสามารถปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลที่ดำเนินชีวิตตามหลักไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 จะทำให้นักเรียนเป็นคนดี มีชีวิตที่สดใส

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้      

          บอกวิธีปฏิบัติตามไตรสิกขาได้

การวัดผลและประเมินผล

การทำใบงานได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงาน ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธา
เรื่อง วิธีปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3 (1) (9 ธ.ค. 2562) (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์