สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พระรัตนตรัย เป็นสิ่งที่ประเสริฐในพระพุทธศาสนา  ได้แก่  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  ดังนั้นนักเรียนจึงต้องแสดงความเคารพพระรัตนตรัยให้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้      

          บอกการแสดงความเคารพพระรัตนตรัยได้

การวัดผลและประเมินผล

การทำใบงานได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงาน ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธา
เรื่อง การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย 1 (4 ธ.ค 2562) (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์