สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศาสนพิธี  พิธีกรรมทางศาสนา  และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่ออยู่ในศาสนพิธี เป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรได้เรียนรู้เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนที่จะประกาศตนเป็นพุทธศาสนิกชน  เป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งที่จะต้องให้นักเรียนได้ปฏิบัติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้      

๑. บอกลักษณะสำคัญของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ ได้

๒. บอกข้อปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เมื่อเข้าไปร่วมพิธีศาสนาอื่น

การวัดผลและประเมินผล

การทำใบงานได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงาน ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธา
เรื่อง ลักษณะสำคัญของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ 3 (28 พ.ย. 2562)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์