สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศาสนาทุกศาสนามีสาวก ที่ได้ทำหน้าที่ในการสืบสานและเผยแผ่ศาสนามายังชนรุ่นหลังให้ได้เรียนรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง  ดังนั้นนักเรียนควรได้ศึกษาและนำมาปฏิบัติตนให้เป็นคนดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายประวัติของสาวก และวิธีการปฏิบัติตนของสาวกได้

ทักษะ

           กระบวนการกลุ่ม

คุณธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์

          ความใฝ่รู้

การวัดผลและประเมินผล

การทำใบงานได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมการทำงาน ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธา
เรื่อง สาวก ประวัติสาวก และการปฏิบัติตนของสาวก 1 (21 พ.ย. 2562) (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์