สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศาสนสถานเป็นสถานที่สำคัญของศาสนา  ซึ่งจะเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมของศาสนา ดังนั้นนักเรียนจึงต้องช่วยกันบำรุง  ดูแลรักษา  ศาสนสถานให้สะอาด  เหมาะสำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายวิธีการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมใน ศาสนสถาน และการบำรุงศาสนสถานของศาสนาที่ตนเองนับถือได้               

การวัดผลและประเมินผล

การทำใบงานได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป  ถือว่าผ่านการประเมิน

พฤติกรรมการทำงาน ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธา
เรื่อง ศาสนสถานและการบำรุงศาสนสถาน 1 (19 พ.ย. 2562) (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์