สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. อาหารหลัก 5 หมู่

๒. อาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์

๓. ประโยชน์ของอาหาร

๔. อาหารประจำภาคทั้ง 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และ ภาคใต้

๕. การประกอบอาหารไทย ประเภทส้มตำไทย

๖. การจำแนกและจัดกลุ่มอ้วน – ผอม

๗. การจำแนกและจัดกลุ่มภาพกับสัญลักษณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑ ตบช. ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช. ๒.๒ (๒.๒.๑)

มฐ ๓ ตบช. ๓.๒ (๓.๒.๑)

มฐ ๔ ตบช. ๔.๑ (๔.๑.๑) (๔.๑.๓)

มฐ ๘ ตบช. ๘.๒ (๘.๒.๑)

ตบช. ๘.๓ (๘.๓.๑)

มฐ ๙ ตบช. ๙.๑ (๙.๑.๑)

มฐ ๑๐ ตบช. ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒)  (๑๐.๑.๓) (๑๐.๑.๔)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. เล่น ทำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัยได้

๒.ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้

๓. กล้าพูด  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

๔. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ

๕. สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะดนตรี คำสั่งและคำบรรยายได้

๖. เล่นหรือทำงานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมายได้

๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ   ผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์

๘. บอกชื่อลักษณะเด่นของอาหารแต่ละภาคได้

๙. จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่างๆได้

๑๐. จำแนกและจัดกลุ่มอ้วน – ผอมได้

๑๑. จำแนกและจัดกลุ่มอาหารได้

๑๒. จำแนกและจัดกลุ่มอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ได้

๑๓. บอกลำดับขั้นตอนการประกอบอาหารส้มตำไทยได้

 

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๖
ชั่วโมง หน่วยที่ ๖ เรื่องอาหารดีมีประโยชน์
เรื่อง หน่วยที่ ๖ เรื่องอาหารดีมีประโยชน์ (1) (19 มิ.ย.62)
แผนการสอน ครูวชิรา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูวชิรา สมพงษ์