สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พุทธศาสนามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน   โดยพระพุทธเจ้ามีพุทธประวัติเป็นตอนๆ คือ ตอนประสูติ  ตรัสรู้  และปรินิพพาน  ดังนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธ ควรได้ศึกษา เรียนรู้ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ของพุทธศาสนา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายประวัติความเป็นมาและแหล่งกำเนิดของศาสนาพุทธ  อิสลาม และศาสนาคริสต์ได้

การวัดผลและประเมินผล

๑. การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์

                - ใบความรู้ที่  ๐๑

                - รูปภาพพระพุทธเจ้าประสูติ  ภาพพระกุมารเยซู  และภาพที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 

๒.การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม

                - ใบงานที่ ๐๑

      - ผลงานนักเรียน    

      - แบบประเมินผลงานนักเรียน

                - แบบบันทึกการประเมินทักษะ

                - แบบบันทึกการประเมินคุณธรรม

๓.การวัดและประเมินผล

                - ประเมินความรู้การอธิบายประวัติความเป็นมาและแหล่งกำเนิดของศาสนาต่าง ๆ ตามระดับชั้น

      - ประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม กระบวนการนำเสนอ

      - ประเมินคุณธรรม จริยธรรม

๔.การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝึกเสริม

                  -ไม่มี-

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธา
เรื่อง ประวัติความเป็นมาและ แหล่งกำเนิดของศาสนาในประเทศไทย 3 (12 พ.ย. 2562) (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยาภรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยาภรณ์